BESTUUR


Het Bestuur van de MGR is samengesteld uit bestuurlijke vertegenwoordigers uit de regio en bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB bereidt de vergaderingen van het AB voor en voert de besluiten van het AB uit. Voor de module WerkBedrijf is er daarnaast nog een Bestuurscommissie Werk. De Bestuurscommissie Werk adviseert het AB en DB over alle besluiten op het gebied van het WerkBedrijf.

De agenda en stukken van (openbare) vergaderingen van deze gremia vindt u hier.

Meer informatie: